Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku 4 wyznań.

Historia mówiona: >>>

Organizacja przyjęła następujące cele statutowe:

Propagowanie idei dialogu między religiami i ekumenizmu oraz wspólnych wartości etycznych i moralnych przy zachowaniu pełnej autonomii czterech wspólnot wyznaniowych: prawosławnej, rzymskokatolickiej, ewangelicko- augsburskiej i gminy wyznaniowej żydowskiej, zwanych dalej wspólnotami, tworzenie warunków dla współpracy pomiędzy nimi w różnych dziedzinach, a w szczególności: dobroczynności, działalności kulturalnej, ochrony dóbr kultury i sztuki, ochrony praw i tożsamości mniejszości narodowych, pomocy społecznej, działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowania, działalności naukowej, a także współpracy pomiędzy nimi a innymi organizacjami i instytucjami.Wspieranie działań mających na celu inspirowanie osób przebywających na terenie dzielnicy czterech świątyń dla poszanowania historii, tradycji i kultury, krzewienia szacunku i miłości bliźniego.